STATUT

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011-UPB2) sprejme občni zbor

Jadralnega kluba NASA dne 25.3.2013 in potrdi naslednji

STATUT JADRALNEGA KLUBA NASA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Jadralni klub NASA (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, samostojno,

nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki ljubiteljsko delujejo na področju vodnih športov

in navtične dejavnosti.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Ljubljani. O spremembi

naslova lahko odloča upravni odbor društva.

3. člen

Društvo ima svoj znak in pečat. Znak društva je sestavljen iz kratice »JK«, zapisane v

modri barvi (pod njo je letnica ustanovitve - 2013) ter imena »NASA«, ki je zapisano z

belimi črkami v trikotnem modrem polju, ki je z obeh strani obdano z rdečim robom. Za

napisom »NASA« leži bela (petkraka) zvezda.

Pečat društva je sestavljen iz besedne izveze »Jadralni klub«, ki je zapisana v modri

barvi, ter imena »NASA«, ki je zapisano z belimi črkami v trikotnem modrem polju. Za

napisom »NASA« leži bela (petkraka) zvezda.

4. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na

področju vodnih športov in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo

lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne nacionalne ali mednarodne

organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Društvo svoje člane obvešča:

· na sejah občnega zbora in drugih organov društva,

· s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,

· prek spletne strani in

· na druge načine.

Zunanje javnosti društvo o svojem delu obvešča tako, da so seje organov društva javne,

da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predsednike

zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega

obveščanja in drugih zainteresiranih javnosti. Za zagotovitev javnosti dela in dajanje

točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

II. POSLANSTVO IN CILJI DRUŠTVA

6. člen

Poslanstvo jadralnega kluba NASA je deliti in razvijati ljubezen do morja in jadranja

skozi druženje, navtično izobraževanje in jadralske aktivnosti članov vseh starostnih

skupin z različnim jadralskim (pred)znanjem iz vseh koncev Slovenije, Evrope in sveta,

ki jih združuje želja po jadralskem izpopolnjevanju, aktivnem življenju in poglabljanju

povezanosti z ljudmi in naravo.

7. člen

Društvo uresničuje svoje poslanstvo in cilje tako, da:

· skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,

· organizira srečanja, predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje in

konference za svoje člane,

· zalaga in izdaja strokovno in znanstveno literaturo s področja dejavnosti društva,

· spodbuja intenzivnost dejavnosti svojih članov,

· izvaja učenje rekreativnega in tekmovalnega jadranja,

· skrbi za in spodbuja ekološko ozaveščenost članov (s poudarkom na varstvu

morja in celinskih vod) ter sodeluje v ali organizira čistilne in druge akcije, ki

pripomorejo k čistejšemu in pristnejšemu naravnemu okolju.

III. ČLANSTVO

8. člen

Član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja s katero od dejavnosti, za katere je

društvo ustanovljeno ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti predpisano pristopno

izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva ter se zaveže, da bo deloval v skladu s

statutom društva in plačeval članarino.

O sprejemu posameznika v društvo odloča upravni odbor na podlagi prejete pristopne

izjave in pogojev, opredeljenih v tem statutu.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7 leta starosti, podpiše

pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za mladoletno osebo od 7 do 15 leta starosti pa

mora njen zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Društvo ima redne in častne člane.

9. člen

Pravice članov so:

· da volijo in so izvoljeni v organe društva,

· da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,

· da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,

· da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,

· da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančnomaterialnim

poslovanjem ter

· da uporabljajo nepremično in premično premoženje v lasti ali uporabi društva.

Dolžnosti članov so, da:

· spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,

· aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog

društva,

· redno plačujejo članarino v višini, kot jo določi občni zbor društva na predlog

upravnega odbora; članarina velja za koledarsko leto, v katerem je vplačana,

· dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih

nalog,

· prenašajo svoje izkušnje in znanja na mlajše in manj izkušene člane društva,

· varujejo ugled društva,

· skrbijo za nepremično in premično premoženje v lasti ali uporabi društva in

opreme v uporabi,

· se udeležujejo skupnih prostovoljnih akcij pri vzdrževanju nepremičnega in

premičnega premoženja ali pri organizaciji javnih aktivnostih ter

· delujejo v dobro ohranjanja ekosistema in okolja.

Člani društva lahko pravice voliti in biti izvoljeni v organe društva ter soodločanja v

organih društva uporabljajo šele po dopolnjenem 18. letu starosti. Ostale pravice in

dolžnosti veljajo enakovredno za vse člane, ne glede na njihovo starost.

10. člen

Članstvo v društvu preneha:

· s prostovoljnim izstopom,

· s črtanjem,

· z izključitvijo ali

· s smrtjo člana.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva upravni odbor, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

Člana se izključi iz društva, če:

· povzroči škodo na nepremičnem ali premičnem premoženju društva in je ne

povrne,

· s svojim ravnanjem neposredno škodi naravi oz. ekosistemu in kljub opozorilu ne

preneha s tovrstnim ravnanjem,

· s svojo aktivnostjo in obnašanjem kvari ugled društva ali

· se ukvarja z nedovoljenimi aktivnostmi, ki pomenijo sum kaznivega dejanja ali

prekršek.

O izključitvi člana iz društva odloča upravni odbor s sklepom. Sklep mora biti izdan v

skladu z disciplinskim pravilnikom.

Prizadeti član društva ima pravico v roku 15 dni od vročitve sklepa podati pritožbo na

občni zbor, ki o zadevi dokončno odloči.

IV. ORGANI DRUŠTVA

11. člen

Organi društva so:

· občni zbor,

· upravni odbor,

· nadzorni odbor in

· disciplinska komisija.

12. člen

Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ, ki ga sestavljajo vsi člani.

Seje občnega zbora so lahko redne ali izredne.

Redne seje občnega zbora sklicuje upravni odbor praviloma enkrat letno. Izredno sejo

občnega zbora lahko upravni odbor skliče na podlagi sklepa, na zahtevo nadzornega

odbora, na zahtevo disciplinske komisije ali na zahtevo več kot polovice članov občnega

zbora.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku 30 dni od prejema

popolne zahteve za sklic. Zahteva za sklic izredne seje občnega zbora mora vsebovati

predlog dnevnega reda, priložen mora biti tudi sklep organa, ki sejo sklicuje.

Če upravni odbor izredne seje občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, čeprav je

bila zahteva za sklic popolna, ga lahko skliče organ predlagatelj, ki mora predložiti tudi

dnevni red z ustreznim gradivom. Občni zbor na izredni seji odloča le o zadevi, za katero

je bil sklican.

13. člen

O sklicu občnega zbora in predlaganem dnevnem redu morajo biti člani društva

seznanjeni najmanj 7 dni pred sejo.

14. člen

Naloge občnega zbora so, da:

· odloča o dnevnem redu rednih oz. izrednih sej,

· sprejema, spreminja statut in druge akte društva,

· sprejema program dela društva,

· sprejema finančni načrt in zaključni račun,

· voli in razrešuje predsednika in tajnika ter člane upravnega odbora, nadzornega

odbora in disciplinske komisije,

· odloča o višini članarine,

· odloča o podelitvi nazivov častnega člana društva,

· odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora,

· odloča o vključevanju v in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,

· sprejema dokončne odločitve o izključitvi članov iz društva,

· odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z

namenom in cilji društva,

· odloča o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja ter

· sklepa o morebitnem prenehanju društva.

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru

najmanj 15 dni pred sklicem seje občnega zbora.

O seji občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik ter dva overovatelja

zapisnika.

Občni zbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov s pravico

odločanja. Če ob začetku seje občnega zbora predsedujoči ugotovi nesklepčnost, se

zasedanje preloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je na seji

prisotnih najmanj 5 članov društva s pravico odločanja.

Občni zbor sprejema veljavne sklepe z večino glasov prisotnih. Pri glasovanju se

upošteva le glasove članov s pravico odločanja.

15. člen

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno

tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema sejama občnih zborov

po programu in sklepih, ki jih je sprejel občni zbor. Upravni odbor je za svoje delo

odgovoren občnemu zboru.

Upravni odbor šteje 4 člane. Sestavljajo ga predsednik, tajnik in dva izvoljena člana.

Mandatna doba članov upravnega odbora je 5 let.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.

Naloge upravnega odbora so, da:

· sklicuje seje občnega zbora,

· skrbi za načrtovanje in izvrševanje programa dela društva,

· pripravlja predloge sprememb, dopolnitev in novih aktov društva,

· pripravlja predloge finančnega plana in zaključnega računa,

· skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,

· odloča o nakupu ali prodaji premičnega premoženja,

· upravlja s premoženjem društva,

· ustanavlja in ukinja komisije društva,

· uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih naloži

občni zbor.

16. člen

Upravni odbor sprejema odločitve na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi

odsotnosti pa tajnik ali kateri izmed članov upravnega odbora.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov, veljavne sklepe

sprejema z večino glasov prisotnih.

Upravni odbor za svoje delovanje sprejme poslovnik dela, v katerem določi naloge in

pristojnosti posameznih članov upravnega odbora.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število

članov in predsednika vsakokratne komisije določi upravni odbor. Člani komisije so

lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.

Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije tudi zunanje sodelavce.

17. člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva, organizirane po

interesnem principu članov društva.

Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in

morajo delati v skladu s statutom društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne

upravnemu odboru.

18. člen

Predsednik društva

Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva, ki zastopa in predstavlja društvo pred

državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini. Predsednik je

odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike

Slovenije.

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor

za dobo 5 let.

19. člen

Tajnik društva

Tajnika imenuje občni zbor za dobo 5 let. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru

in občnemu zboru.

Tajnik vodi administrativne in organizacijske naloge v skladu s sklepi upravnega odbora,

upravlja interno in eksterno komuniciranje društva ter vodi finančno in materialno

poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju. V pravilniku o

finančno materialnem poslovanju društvo določi način vodenja in izkazovanje podatkov

o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi

standardi za društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo pooblasti pravno ali

fizično osebo finančne stroke. Upravni odbor lahko za vodenje finančnega in

materialnega poslovanja imenuje tudi blagajnika.

Delo tajnika in blagajnika, v kolikor je imenovan, je javno.

20. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja

nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno

poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz 5 članov, ki jih izvoli občni zbor, člani pa izmed sebe

izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora,

lahko pa sodelujejo pri njegovem delu, a ne morejo odločati. Mandat članov nadzornega

odbora je 4 leta.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsaj štirje člani, veljavne sklepe pa

sprejema z večino glasov prisotnih.

21. člen

Disciplinska komisija

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih na predlog upravnega

odbora izvoli občni zbor za dobo 4 let.

Sestaja se po potrebi, na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Disciplinska

komisija vodi disciplinske postopke in pripravlja predloge disciplinskih ukrepov v

skladu z disciplinskim pravilnikom društva.

Disciplinska komisija je sklepčna, če so njeni seji prisotni vsi trije člani, veljavne sklepe

pa sprejema z večino glasov prisotnih.

22. člen

Disciplinske kršitve so naslednje:

· kršitve določb statuta in drugih aktov društva,

· nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in

funkcij v društvu,

· neizvrševanje sklepov organov društva in

· dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom

izreče upravni odbor, so:

· opomin,

· javni opomin in

· izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda upravni odbor, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot

drugostopenjski organ, ki o pritožbi dokončno odloči.

V. Finančno materialno poslovanje društva

23. člen

Viri dohodkov društva so:

· članarina,

· darila, volila,

· dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,

· prispevki sponzorjev,

· javna sredstva,

· viri iz pridobitne dejavnosti in

· drugi viri.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi

plani, ki jih sprejema občni zbor. Na rednih sejah občni zbor vsako leto obravnava in

sprejme zaključni račun.

24. člen

Pod pridobitno dejavnost društva se štejejo naslednje dejavnosti:

· 77.340 oddaja plovil v najem,

· 93.190 organizacija športnih prireditev

· 82.300 organizacija sejemskih prireditev z navtično vsebino in

· 85.510 izvajanje šole jadranja in veslanja.

Pridobitna dejavnost se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje

nepridobitne dejavnosti. Vsa sredstva, pridobljena iz te dejavnosti, se lahko uporabijo

samo za namen nepridobitne dejavnosti društva.

Če društvo pri opravljanju te dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga

mora trajno porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka

morebitna delitev premoženja društva in presežka prihodkov med njegove člane je

nična.

25. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega

področja.

Društvo ima svoj transakcijski račun pri banki, ki jo izbere upravni odbor.

26. člen

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in

poslovanje društva.

27. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v

inventarno knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa

upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi

sklepa občnega zbora.

28. člen

Društvo ima lahko tudi častne člane.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in

uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva lahko društvo podeli tudi nečlanu, ki

ima velike zasluge na področju dejavnosti društva ali sorodnih področij.

Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora.

Oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana in ni član društva, nima pravice odločanja v

organih društva in ne pravice voliti in biti izvoljen. Častni član društva ne plačuje

članarine.

29. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje oz. donatorje.

Sponzorji in donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno

ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega

zbora, nimajo pa pravice odločanja.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

30. člen

Društvo lahko preneha:

· po sklepu občnega zbora,

· po samem zakonu.

V primeru prenehanja društva preide premoženje društva na drugo sorodno

organizacijo.

Pred prenosom premoženja mora društvo poravnati vse svoje obveznosti.

VII.PREHODNE DOLOČBE

31. člen

Če je v društvo včlanjenih do vključno 30 članov, društvo ne oblikuje organa društva iz

21. člena tega statuta, temveč vlogo disciplinske komisije prevzame občni zbor.

32. člen

Društvo bo pravilnike društva, ki jih predvideva ta statut, sprejelo do 1.5.2013.

33. člen

Ta čistopis statuta je sprejel občni zbor dne 25.3.2013 in začne veljati takoj.

Ljubljana, 25.3.2013

Predsednik: Igor Orlov